Nasze Projekty EFS

Witamy na naszej stronie internetowej

Witamy serdecznie na stronie internetowej spółki GB Group Polska. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszej firmie oraz z naszą ofertą.


Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą Szkoleń Otwartych realizowanych przez GB Group Polska sp. z o.o.

Podnieś kompetencje z zakresu księgowości

Projekt  „Podniesienie kompetencji pracowników wielkopolskich przedsiębiorstw w zakresie księgowości” jest realizowany ramach  Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Projekt skierowany jest do 108 przedsiębiorstw MŚP i  ich pracowników z terenu woj. wielkopolskiego z branż kluczowych dla rozwoju województwa.

Instytucją wdrażającą jest  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Okres realizacji projektu  01.09.2012r. – 31.08.2014r.

Realizatorem projektu jest GB Group Polska sp. z o.o. w partnerstwie z Catman Polska sp. z o.o.

Projekt przewiduje szkolenia z zakresu księgowości przygotowujące do egzaminu w Ministerstwie Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg w celu otrzymania certyfikatu.

Projekt skierowany jest w szczególności  do  pracowników wielkopolskich przedsiębiorstw, zajmujących się w chwili obecnej księgowością, ale nie posiadających wystarczającej wiedzy i umiejętności  lub planowanych  do objęcia tych zadań,  a także do osób  prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie prowadzić księgi swojej firmy.

W ramach projektu uczestnik ma prawo do udziału w szkoleniach, posiłku, materiałów szkoleniowych, aktów prawnych potrzebnych na egzaminie w MF, zwrotu kosztów dojazdu dla osób zamiejscowych oraz opłaty za egzamin w MF.

Założenia:

1. Wszystkie szkolenia realizowane w ramach projektu będą szkoleniami ogólnymi.

2. Szkolenia odbędą się w 6 kolejnych edycjach, każda edycja będzie trwała ok. 3,5 m-ca (17 spotkań w systemie weekendowym).

2. Projekt obejmie wsparciem 108 osób zatrudnionych w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ( 42 mikro, 33 małe, 21 średnie, 12 samo zatrudnieni)

3. Zakłada się udzielenie wsparcia na wszystkie szkolenia w ramach pomocy de minimis (dofinansowanie do kosztów uczestnictwa przedsiębiorców lub pracowników przez nich delegowanych w szkoleniu wyniesie 100% bez względu na wielkość przedsiębiorstwa).

4. Projekt nie przewiduje  wnoszenia wkładu prywatnego przez beneficjentów.

5. Koszty ogólne projektu (koszty zarządzania, promocji, rekrutacji,  koszty pośrednie) objęte zostaną pomocą pozostałą (poziom dofinansowania - 100%). 


Strona internetowa projektu: www.ksiegowi-przedsiebiorcy.gbgroup.pl

Copyright © GB Group Polska sp. z o.o. | Designed by TemplateMo.com